Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Център за кариерно развитие

Стремежът на Медицински университет "Проф. д-р П. Стоянов" - Варна и респективно Центъра за кариерно развитие (ЦКР) е да отговори на обществените потребности от висококвалифицирани медицински и управленски кадри в здравеопазването и социалната сфера в съответствие с националните стратегии за развитие на образованието, здравеопазването и международните стандарти.

Центърът за кариерно развитие в МУ-Варна е създаден с решение на Ректорски съвет протокол №102/ 06.11.2006 г., като обслужващо звено в структурата на Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов"  Варна. През юни 2007 г. той става част от мрежата на университетските кариерни центрове в България, изградени и подпомагани от Фондация на бизнеса за образованието и JobTiger. През 2013 г. преминава под ръководството на отдел „Научна дейност и кариерно развитие".

Мисията на ЦКР е да реализира и подпомага ефективното взаимодействие между академичната общност, обучаващите се в МУ-Варна и бизнеса. Чрез предоставяне на информация и осъществяване на консултантска дейност, екипът на ЦКР насочва студентите от МУ-Варна към  пълноценна професионална реализация и кариерно развитие.

 ЦКР работи в посока за развитие на общество, базирано на знанието, в което младите хора с качествено образование, ориентирано към нуждите на здравеопазването и икономиката се реализират като успешни и високо ценени професионалисти.

ЦКР е катализатор за укрепването на връзките между образованието и бизнеса в България.