Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Следдипломно обучение

Конспекти за зачисляване на специализация от предишни конкурси

Акушерство и гинекология

Анализ на лекарствените продукти

Анатомия, хистология и цитология (за лекари, лекари по дентална медицина, биолози, молекулярни биолози)

Анестезиология и интензивни грижи (за медицински сестри и акушерки)

Анестезиология и интензивно лечение

Болнична хигиена (превенция и контрол на инфекциите)

Висцерална хирургия

Вътрешни болести

Гастроентерология

Гериатрична медицина

Гръдна хирургия , литература

Дентална имплантология 1, 2

Дентална клинична алергология

Детска гастроентерология

Детска дентална медицина , литература

Детска ендокринология и болести на обмяната

Детска кардиология

Детска неврология

Детска нефрология и хемодиализа, литература

Детска пневмология и фтизиатрия

Детска психиатрия

Детска ревматология

Детска хирургия

Ендокринология и болести на обмяната

Епидемиология на инфекциозните болести

Икономика на здравеопазването

Инфекциозни болестилитература

Кардиология

Клинична алергология

Клинична лаборатория

Клинична психология (за психолози)

Клинична токсикология

Клинична фармакология и терапия

Клинична фармация

Клинична хематология , литература

Клинична химия

Кожни и венерически болести

Комунална хигиена

Консултант по кърмене и здравословно и диетично хранене

Лечебни растения и билково дело (за биолози)

Лъчелечение

Медицина на бедствените ситуации (на катастрофите)

Медицинска биология (за лекари, биолози, молекулярни биолози)

Медицинска генетика

Медицинска зоология (за биолози)

Медицинска информатика и здравен мениджмънт

Медицинска онкология, литература

Медицинска паразитология

Медицинска радиологична физика (за физици и инженери)

Медицинска санитарна физика (за инженери и физици)

Медицинска сестра за социални дейности

Микробиология

Неонатология

Нервни болести , литература1, литература2

Нефрология

Нуклеарна медицина

Образна диагностика , литература

Обща дентална медицина

Обща и клинична патология

Обща медицина

Обща хигиена

Обществено здравеопазване (за медицински сестри, акушерки, санитарни инспектори и фелдшери)

Оперативно зъболечение и ендодонтия

Операционна и превързочна техника (за медицински сестри и акушерки)

Орална хирургия , литература

Организация и икономика на дистрибуторската и аптечната практика

Организация и икономика на фармацевтичното производство

Ортодонтия, литература

Ортопедия и травматология

Отоневрология

Очни болести , литература

Пародонтология и заболявания на оралната лигавица

Патофизиология

Педиатрия

Пластично-възстановителна и естетична хирургия

Пневмология и фтизиатрия

Правно регулиране в здравеопазването (за магистри, работещи в системата на здравеопазването)

Протетична дентална медицина

Професионални болести

Психиатрични грижи (за медицински сестри и фелдшери)

Психиатрия

Радиационна хигиена

Радиобиология

Ревматология

Санитарно инженерство (за инженери и архитекти)

Социална медицина и здравен мениджмънт

Социална медицина и обществено дентално здраве

Спешна медицина

Спортна медицина

Съдебна медицина

Съдебна психиатрия

Съдова хирургия

Технология на лекарствата с биофармация

Токсикология

Трансфузионна хематология

Трудова медицина

Урология

Ушно-носно-гърлени болести

Физикална и рехабилитационна медицина

Физиология (за лекари, лекари по дентална медицина)

Хигиена на детско-юношеската възраст

Хирургия

Хранене и диететика